NabetaJisho Quiz P  Dictionary
vane

vane
vana
役に立たない(やくにたたない)
無駄な(むだな)
効果がない(こうかがない)
データ見出し数 14838


NabetaJishoP Esperanto-Japanese


NabetaJisho Quiz P
Ver 1.1 Copyright (C) 2012-2013
Masaki Oba
All Rights Reserved.

NabetaJisho