NabetaJisho Quiz P  Dictionary
年齢(ねんれい)
老年(ろうねん)

patrino
sekretario
aĝo
marki

データ見出し数 14838


NabetaJishoP Esperanto-Japanese


NabetaJisho Quiz P
Ver 1.1 Copyright (C) 2012-2013
Masaki Oba
All Rights Reserved.

NabetaJisho