NabetaJishoP  Quiz
Word
WordTranslate Ignore Case One line Cut Tlanslate
Japanese keyboard
IME OFFRoma IMENormal IME a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z 
Word Translate
ebena 平らな
edelvejso エーデルワイス(花)
(オーストリアの国花)
edifi 教化する
edukado 教育
eduki 教育する
養成する
育てる
edukiĝi 教育される
養成される
育てられる
eduko 教育
edzeco 結婚
edzigi 結婚する
edzineco 結婚
edzinigi 結婚する
edziniĝi 妻になる
結婚する
edziniĝinta 結婚した
edzino
edziĝa festo 結婚式
edziĝi 結婚する
edziĝinta 結婚した
edziĝpeto プロポーズ
edziĝpropono プロポーズ
edzo
20 / 160
Next Page
Data Index 14838

NabetaJisho P Ver 1.3 (C) 2010-2014
Masaki Oba All Rights Reserved.
NabetaJisho
Online NabetaJisho
ebena Translate Esperanto-Japanese - NabetaJishoP Esperanto-Japanese